رزومه [ ثبت ]
نام :
نام خانوادگی :
تاریخ تولد :
تحصیلات :
v
جنسیت :
دانشگاه و محل تحصیل :
رشته تحصیلی :
میزان تسلط Sql Server موارد ذکر شود :
میزان تسلط SSIS موارد ذکر شود :
میزان تسلط Data WareHouse موارد ذکر شود :
میزان تسلط طراحی گزارش موارد ذکر شود :
میزان تسلط QlikView موارد ذکر شود :
میزان تسلط Stimulsoft موارد ذکر شود :
سابقه کار سال :
v
سابقه کار توضیحات :
آدرس محل زندگی :
موبایل :
آدرس ایمیل :
توضیحات اختیاری :

Captcha image
Show another code
ثبت
ثبت اطلاعات از اکسل
انصراف